ස්පාඥ්ඥ

Knives Out (2019) Sinhala Subtitle | මරණ විමර්ශනය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Knives Out (2019)

Directed by: Rian Johnson Produced by: Ram Bergman, Rian Johnson Written by: Rian Johnson Music by: Nathan Johnson Cinematography: Steve Yedlin Edited by: Bob Ducsay Production companies: Media Rights Capital, T-Street Distributed by: Lionsgate Release date: September 7, 2019 Running time: 130 minutes Country: United States Language: English Budget: $40 …

Read More »

When Angels Sleep (2018) With Sinhala Subtitles | දේවදූතයන් නිදා සිටින විට සිංහල උපසිරැසි සමඟින්

When Angels Sleep (2018)

Directed by: Gonzalo Bendala Written by: Gonzalo Bendala, Michael Sorich Starring: Julián Villagrán, Marian Álvarez, Ester Expósito Distributed by: Netflix Release date: September 7, 2018 Running time: 91 minutes Country: Spain Language: Spanish Cast: Julián Villagrán, Marian Álvarez, Ester Expósito, Sira Alonso, Asia Ortega, Daniel Jumillas, Christian Mulas, Adolfo Fernández, …

Read More »

Solo AKA Alone (2018) Sinhala Subtitles | පණ බේරගන්නවද? මැරෙනවද? සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Solo 2018

Director: Hugo Stuven Writers: Santiago Lallana, Hugo Stuven Release Date: 3 August 2018 (Spain) Country: Spain Language: Spanish Budget:€2,900,000 (estimated) Runtime: 91 min IMDb Rank: 4.9/10 Cast: Alain Hernández, Aura Garrido, Ben Temple, Leticia Etala, Alvaro Vizcaino, Francisco Javier Bolea Fernández, Alessandro Bandello, Renzo Murias Ayuso   Due to copyright …

Read More »